2021_június_1558_retus.jpg

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A HELL ENERGY Magyarország Kft tiszteletben tartja az Ön magánszférájának védelmét és nagy gondot fordít a személyes adatok védelmére. Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat nyújtson a jelen weboldalon történő adatkezelésekről, valamint az Önt, mint érintettet megillető jogokról.

 

A HELL ENERGY Magyarország Kft az adatkezelések során maradéktalanul megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, így különösen a 2016/679 (EU) általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek.

 

1. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Cég neve: HELL ENERGY Magyarország Kft.

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

Adószám: 13324223-4-44

Csoportazonosító szám: 17782263-5-44

Cégjegyzékszám: 01-09-729429

Telefon: +36 46 887 870

Képviseli: Barabás Ernő ügyvezető

e-mail cím: info@hellenergy.hu

(továbbiakban: Adatkezelő)

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, VALAMINT AZ ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE

Az Adatkezelő által végzett adatkezeléseket az alábbi táblázat tartalmazza.

 

ADATKEZELÉS CÉLJA

Kommunikáció kezelése/folytatása, amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk (termékkel kapcsolatos felvilágosítás nyújtása, információkérés, szerződéses kapcsolat létesítése)

Üzleti tevékenységünk, a szolgáltatásunk, illetve weboldalunk kezelése és védelme (ideértve a hibaelhárítást, adatelemzést, tesztelést, rendszer karbantartást, rendszertámogatást, jelentés készítést, adattárolást)

Adatelemzések a weboldal és a szolgáltatás fejlesztése, marketing tevékenység folytatása, ügyfélkapcsolatok és élmények erősítése/növelése végett

Önnel való kapcsolatba lépés, hírlevelek küldés (e-mail, SMS, MMS, stb.) az Adatkezelő, illetve egyéb személyek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban annak érdekében, hogy javaslatokat tegyünk Önnek azon termékek/szolgáltatások tekintetében, amelyek érdekelhetik Önt.

Az Ön által megjelölt közösségi oldalakon történő értesítések/posztok megjelenítése.

Piackutatások, elégedettségi szintre vonatkozó felmérésekkel kapcsolatos megkeresések, marketing kampányok eredményességének mérése

Panaszkezelés (panasz kivizsgálása, információkérés, jegyzőkönyv készítése, szükséges intézkedések megtétele)

Szervizidőpont egyeztetés, szervízellátás (szolgáltatás teljesítése, javítás, ügyfél azonosítása, technikai műveletek végrehajtása) meghatározott személyek tekintetében, a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a bennfentes kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak – így különösen visszaélésekről szóló Európai Parlament és a Tanács 596/2014/EU rendeletét; továbbiakban: MAR) teljesítése érdekében végzett adatkezelések (pl. jegyzék, nyilvántartás vezetése)

ÉRINTETT ADATOK

(i) azonosító adatok (pl. név, felhasználónév)

(ii) elérhetőségi adatok (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii) kommunikáció tartalma

(i) azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii) elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii) technikai adat

(i) technikai adat

(ii) használati adat

(i) azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii) elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii) profil adat

(i) azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii) elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(i) azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii) elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii) profil adat

(i) azonosító adat (pl. név, felhasználónév)

(ii) elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii) panasz tartalma

 

(i) azonosító adat (pl. név, azonosító)

(ii) elérhetőségi adat (pl. email cím, telefonszám, cím)

(iii) gépjármű adatok

(i) bennfentes információhoz hozzájutó személyek személyazonossága

(ii) e személyek a bennfentesek jegyzékébe való felvételének oka;

(iii) annak dátuma és időpontja, amikor e személyek hozzájutottak a bennfentes információhoz

JOGALAP

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (üzleti tevékenységünk folytatása, adminisztráció és IT szolgáltatások nyújtása, hálózati biztonság, csalás megelőzése)

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (releváns ügyfelek meghatározása, weboldal naprakészen tartása, üzleti fejlesztések, piaci stratégia kialakítása)

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

GDPR 6. cikk (1) a) pont – érintett hozzájárulása A hozzájárulást Ön jogosult bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelési jogszerűségét.

GDPR 6. cikk (1) f) pont –az Adatkezelő jogos érdeke (üzleti érdekeink védelme)

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b) pont – szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) c) pont – jogi kötelezettség teljesítése (különösen, de nem kizárólagosan MAR 18. cikk)

MEGŐRZÉSI IDŐ

a szerződés megszűnésétől számított 5 évig vagy amennyiben szerződéses kapcsolat nem jön létre, az adatkezelés céljához szükséges ideig; vagy a felhasználói fiók törléséig, de legfeljebb az általános elévülési idő (5 év) leteltéig

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

a hozzájárulás visszavonásáig; vagy az Adatkezelő tekintetében tanúsított utolsó aktivitást követő 1 évig

a hozzájárulás visszavonásáig

az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig

5 év (Fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bek.)

általános elévülési idő (5 év)

5 év

 Amennyiben jogi kötelezettség vagy szerződés teljesítése, illetve megkötése érdekében van szükség személyes adataira és Ön ezen adatok megadását megtagadja, úgy előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a vonatkozó szerződést (azaz nem lehetséges a Szolgáltatás nyújtása).

 

3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

(a) Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a weboldal működtetése, szolgáltatásai nyújtása érdekében más társaságok közreműködését is igénybe veszi. E társaságok (adatfeldolgozók) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint pl. ügyféltámogatás, házhozszállítás, hírlevelek küldése, stb. Néhány esetben e társaságok is hozzáférnek a személyes adatokhoz annak érdekében, hogy az Adatkezelő nevében szolgáltatást nyújthassanak. Fontos azonban, hogy saját célra nem jogosultak az Ön személyes adatait felhasználni.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

NÉV:

CÍM:

TEVÉKENYSÉG:

 

(b) Más adatkezelők részére történő adattovábbítás

Az Adatkezelő bizonyos esetekben személyes adatokat továbbít olyan személyek részére, akik ezen adatokat saját nevükben és javukra kezelik. Előfordulhat, hogy ilyen adattovábbítást jogszabály ír elő (mint például bizonyos tranzakciós, technikai vagy azonosító adatok továbbítása a rendőrség, illetve egyéb hatóság részére). Ugyanakkor egyéb esetben az adattovábbítás más jogalapon történik, különösen jogos érdek, vagy az Ön hozzájárulása alapján.

 

Abban az esetben is sor kerülhet az adatok harmadik személyekkel való megosztására, ha megalapozottan feltehető, hogy az adattovábbítás csalás megelőzése vagy kezelése, illetve a jelen weboldal támadástól való megóvása az Adatkezelő, illetve a vásárlók, felhasználók, más személyek vagy meghatározott társaságok tulajdonának és biztonságának védelme érdekében szükséges.

 

4. ADATTOVÁBBÍTÁSOK

 

Bármely esetben, ha személyes adatokat az EGT területén kívülre továbbítunk, az alábbi felsorolt garanciák valamelyikével biztosítjuk a személyes adatok megfelelő védelmi szintjét:

 

(i) személyes adatokat továbbíthatunk olyan országba, amely tekintetében az Európai Unió Bizottsága megállapította, hogy biztosított a megfelelő védelmi szint. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries.

 

(ii) megfelelőségi határozat hiányában a megfelelő védelmi szintet az Európai Unió Bizottsága által elfogadott általános adatvédelmi kikötések alkalmazásával biztosítjuk. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries.

 

(iii) amerikai szolgáltatók tekintetében a fenti lehetőségek hiányában is sor kerülhet az adattovábbításra, amennyiben az érintett szolgáltató részese a Privcacy Shield egyezménynek, amely előírja a megfelelő védelmi szint garantálását. Részletes információkért kérjük, látogasson el, az alábbi linken elérhető weboldalra: European Commission: EU-US Privacy Shield.

 

A személyes adatok harmadik országba történő továbbításával kapcsolatos részletes és konkrét információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

5. ÉRINTETTI JOGOK

 

Az adatokhoz való hozzáférés:

Kérés esetén tájékoztatjuk, hogy kezeljük-e valamely személyes adatát. Amennyiben igen, további információkat is az Ön rendelkezésére bocsátunk, amely az adatok kezelésére vonatkozik.

 

A helyesbítéshez való jog: Kérés esetén pontatlan személyes adatait javítjuk (helyesbítjük), valamint hiányos adatait kiegészítjük.

 

A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, kérés esetén töröljük személyes adatait:

- már nincs szükségünk személyes adataira abból a célból, amelyből azt gyűjtöttük;

- Ön visszavonta a hozzájárulását;

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre);

- jogellenesen kezeltük adatait;

- jogszabály kötelez minket az adatok törlésére.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult kérni, hogy az adatait ne kezeljük tovább, ha:

- vitatja az adatok pontosságát;

- az adatok kezelése jogellenes, de nem szeretné, hogy az adatokat töröljük;

- nekünk már nincs szükségünk adataira, de Ön igényli azokat;

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

Ebben az esetben nem kezeljük tovább adatait (csak tároljuk) egészen addig, amíg ki nem vizsgáljuk kérelmet.

 

Az adathordozhatósághoz való jog: Kérésére odaadjuk Önnek személyes adatait, amelyeket Ön bocsátott rendelkezésünkre. Ezen adatokat Ön jogosult más adatkezelőnek továbbítani.

 

A tiltakozáshoz való jog: Ha nem szeretné, hogy személyes adatait kezeljük, jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. Ekkor nem kezeljük tovább az adatokat, kivéve, ha azt olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, érdekeivel, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hírlevélhez adott hozzájárulás visszavonására az alábbi lehetőségek valamelyikén keresztül kerülhet sor:

- E-mail: gdpr@hellenergy.hu

- Postai úton a következő címre küldött levélben: 1062 Budapest, Andrássy út 126.

- Az egyes hírlevelek alján található linken keresztül.

 

Panasz benyújtása: Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, amennyiben úgy gondolja, hogy az adatai kezelése során nem tartottuk be a jogszabályi követelményeket. A magyar felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055

email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon: +36 1 391 1400

honlap: www.naih.hu